Provozní řád chatek

1. Ubytování hostů probíhá od 15:00 během sezóny, mimo sezónu po domluvě se správcem.

2. Příjezd k chatce je povolen pouze za účelem vyložení a naložení věcí. Parkování je možno pouze na vyhrazeném parkovišti.

3. Při počátku ubytování přebírá host chatku bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit správci chaty. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel a případné poškození vybavení bude přičteno vám.

4. Chatka musí být vyklizena a klíče předány správci v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Správce provede zběžnou kontrolu chaty.

5. Před odjezdem je host povinen svléknout povlečení, uklidit pokoje, umýt nádobí a vysypat koš.

6. V prostoru chatky je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory chaty.

8. Host nesmí bez souhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.

9. Zvíře v chatce můžete mít po domluvě se správcem. Odpovídáte za případné škody způsobené zvířetem.

10. Máte-li s sebou psa, jste povinni po něm sbírat exkrementy.

11. Využití houpaček a prolézaček je povoleno dětem do 15 let a to pouze pod dohledem dospělé osoby. Za úrazy způsobené nedbalostí není zodpovědný provozovatel kempu.

12. V případě poškození vybavení chatky, nebo při ztrátě klíčů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

13. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

14. Zamykejte hlavní vchod a chatky.

15. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání 112

První pomoc 155

Hasiči 150

Policie 158

Správce +420 777 335 379

Novinky

novinky :

WIFI zdarma v celém areálu

 

Stavba májky:


Převoz

Stavba

 

 
Rezervace :

 

Písemně : Camp Zahrada

Lenka Kolářová

Rumburská 44

277 21  Liběchov

Telefonicky : 777 335 379

E-mail :

kolarovalenka1@seznam.cz

Přesná adresa campu
je na mapce
GPS souřadnice campu
50° 24' 45'' N
14° 27'16'' E